Sakrální zdi dotace.

Pokusím se zde v rámci svých možností a znalostí, přehledně popsat jeden z projektů dotací a tím je projekt sakrálních zdí. Upozorňuji, že jde o osobní pohled a dohledat všechny potřebné informace není zas tak jednoduché, takže konečný a skutečný výsledek se pak může lišit. Zájmem zde opět není kohokoliv poškodit, nýbrž ukázat zcela bezprostředně na nesmyslnost projektů, do kterých obecní úřad Borotína vstupuje. Po tom, co vše zde bylo doposud uvedeno, je velmi pravděpodobné, že zastupitelé nemají tušení, jak se věci ve skutečnosti mají. V samém důsledku je toto však nijak neomlouvá. Nelze ani očekávat, že starosta sám za sebe vyvodí důsledky svého jednání, které povedou ke zjevné, viditelné a okamžité nápravě mnoha problémů a věcí. Chtěl bych však osobně věřit tomu, že každý zastupitel sám za sebe si uvědomí závažnost celé situace, protože se na každém kroku podílí a tím se stává plně spoluodpovědným za vše, co obec jako taková činní.

Jak již bylo v textech zmíněno, sám starosta upozorňuje, že obec se v důsledku velkých investicí dostává či může dostat do stavu neúvěrování. Zjednodušeně řečeno do stavu, kdy v případě potřeby nebude mít obec žádné finanční prostředky a nebude zde žádná instituce, která obci půjčí jakoukoliv částku. Pokud se do takovéto situace obec v kterémkoliv časovém období dostane, mělo by to fatální dopady na dění obce jako celku a tím se to dotkne každého jednoho občana. Když už nic jiného, bude na hodně dlouhou dobu zde naprostý nezájem z řad občanů o dění v obci a nenajde se nikdo, kdo by toto chtěl ve vedení obce řešit, protože, ruku na srdce, to nikomu nebude stát za to. Pokud jakákoliv podobná situace nastane, pak jsme se bohužel do ní dostali jen sami a plně zde platí ono „duchovní pravidlo a jeden ze zákonů vesmíru“, co zaseješ, to sklidíš, a nikdy tomu nemůže být a nebude jinak. Byla by to tedy situace, kdy selhalo v obci úplně vše a v podstatě není nikdo, na koho by se mohl kdokoliv vymlouvat. Nezpochybnitelným faktem však zůstane to, kdo byl ve vedení obce. Stejně tak nezpochybnitelné bude, kdo byli oni zastupitelé, kteří slíbili, že budou rozvíjet tuhle obec, a že budou „sloužit“ lidem tohoto katastrálního území.

Důvody, proč se obec do podobné situace může dostat, jsou v podstatě dva a za oběma stojí rizika plynoucí ze staveb, do kterých se obec pouští. Investujeme do nesmyslných projektů, které nejsou důležité, ale realizují se, protože na ně jsou vypisovány dotace (hřiště, sakrální zdi, tělocvična, škola). A investujeme plně obecní peníze a to opět do projektů, které nemají v dané chvíli naprosto žádné opodstatnění (nově budované obecní byty plně hrazeny z obecního rozpočtu). Návratnost této investice při ceně nájmu je v nedohlednu. Naopak budeme v čase jen investovat do údržby. Obec nepotřebovala a nepotřebuje další a další obecní byty.

Dotace roku 2018 na sakrální stavby.

15. února 2018 – zasedání zastupitelstva: 30. zasedání – cituji:

 

3.14 Oprava sakrálních staveb

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační titul na opravu sakrálních staveb. Maximální výše dotace na 1 projekt je 700.000,- Kč, max. 70% nákladů. Byly zpracovány 3 samostatné žádosti na opravu hřbitovní zdi v Borotíně, hřbitovní zdi na Kostelci a kapličky Sv. Antonína. Projektové žádosti zpracovala Ing. Příbramská, stavební dokumentaci Ing. Brožová.

Zastupitelé projednali odměny za práci na projektu. Ing. Brožová za projektovou dokumentaci obdrží 16.000,- Kč, rozpočtář 2.000,- Kč. Ing. Příbramská obdrží za kompletní administraci podpořených projektů 50.000,- Kč za každý z projektů na opravu hřbitovních zdí.

Návrh na usnesení č. 556: Zastupitelstvo souhlasí s podáním projektových žádostí na MZ ČR a s výší odměn pro zpracovatele projektů.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 556 bylo schváleno.

 

Již zde mělo být o projektu velmi podrobně diskutováno a starosta, který návrh předkládal, měl mít zcela přesně rozpracovány náklady co bude kolik stát a kolik to bude obec nakonec stát. I zde se již zastupitelé měli ptát o jaké opravy půjde a kolik nakonec obec zaplatí ze svého. Pokud mi nebudou plně zodpovězeny základní otázky, nemohu pro podobný bod hlasovat. Buď nevím, pro co hlasuji, anebo mi to je jedno. Předpokládám, že se nikdo nebyl podívat, o jakou zakázku vlastně půjde, protože pokud by tak bylo učiněno, pak by již v této chvíli musel být projekt jako celek zpochybněn, protože na hřbitovních zdech, kde se jen občasně objevují praskliny, které jsou přirozené u těchto staveb, není co opravovat. A co je zcela zásadní, nebylo diskutováno vůbec o částce, kterou je obec ochotna a schopna investovat.

Ze zápisu nevyplývá zcela jasně zda paní Brožová dostane 16000Kč za každou jednu dokumentaci pro dané projekty anebo zda jde o celkovou částku. Stejně tak je tomu u rozpočtáře. V zápisu je však uvedeno, že paní Příbramská dostane za každý z projektů na opravu hřbitovních zdí 50 000Kč.  Je uvedeno že projekty budou celkem tři, ale zcela pak chybí informace, kolik kdo dostane za projekt třetí, kterým je oprava kapličky.

Takže ještě jsme nezačali nic opravovat a z obecních peněz jsme odsouhlasili utratit nejméně 118 000Kč, ale může to být, a pravděpodobně také bude, částka mnohem vyšší, protože v předložených částkách starosty jsou nesrovnalosti, které ovšem byly každým jedním zastupitelem bez povšimnutí schváleny.

12. dubna 2018 zápis  zastupitelstva: 31. zasedání - cituji:

4.13 Oprava sakrálních staveb

Probíhá vyhodnocení podaných žádostí na straně vyhlašovatele. Zastupitelé vzali na vědomí stav projektových žádostí.

V této fázi již minimálně sám starosta naprosto přesně věděl, jaké žádosti a v jakých částkách byly zaslány a tudíž měl povinnost informovat zastupitele, že byly zpracovány žádosti za miliony korun. Samotní zastupitelé se samozřejmě měli zajímat a neuspokojovat se nad tím co jim starosta sám sdělí. Už v této fázi by se dalo diskutovat o tom, že projekt ve výši milionu, je nesmyslný. Vědělo by se, že nejde jen o nějaké opravy, ale že za tím je něco zcela jiného a tím jiným není nic, než opět získat jen maximum dotací a to bez ohledu na to, kolik to nakonec bude stát obec jako takovou.

30. srpna 2018 zápis  zastupitelstva: 34. zasedání - cituji:

3.12 Oprava hřbitovů a kapličty Sv. Antonína

Zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací na opravu hřbitovních zdí v Borotíně a Kostelci a opravu kapličky Sv. Antonína. Připravují se výběrová řízení. Dle rozhodnutí rady městyse byly obeslány firmy: Procházka borotínská s. r. o., Pěknic, Soldát. VŘ administruje Ing. Václav Pivokonský.Realizace projektu je do června 2019.

Návrh na usnesení č. 645: Zastupitelstvo schvaluje postup při realizaci výběrových řízení pro realizaci projektů.

Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 645 bylo schváleno.

 

Nevím zda jde o účelové zatajování věcí před veřejností a tuhle divnou hru pak hrají všichni zastupitelé, nebo ani zde stále nebylo sděleno o jaké částky se jedná a to ani přesto, že v tuhle chvíli byly částky schváleny. Pokud byla částka zastupitelům sdělena, je velmi smutné, že se něčeho podobného účastní a nenaplňují roli správného hospodáře a pokud částka sdělena nebyla a zastupitelé neměli zájem ji ani vědět, pak to snad nelze ani komentovat, protože to ukazuje na skutečný zájem celého voleného zastupitelstva, z kterého vzešlo následně ono staronové vedení.

Zveřejním tedy zde já věci, které jsem musel zde s Radkou dohledat, když to nebyl schopen udělat sám starosta.

Oprava hřbitovních zdí – hřbitov Borotín ………………… 632 331 Kč

Oprava hřbitovních zdí – hřbitov Kostelec ……………….700 000 Kč

Oprava kapličky sv. Antonína …………………………………  18 036 Kč

Celkem tedy byly schváleny dotace ve výši 1 350 367 Kč

4.října 2018 zápis  zastupitelstva: 35. zasedání - cituji:

3.8 Oprava sakrálních staveb

Bylo vyhlášeno výběrové řízení. Výběrová komise pracovala ve složení: Antonín Brož, Václav Pivokonský, Tomáš Pazourek, Petra Tejnorová a Jiří Pejša. Byla doručena jedna nabídka od firmy Procházka borotínská s. r. o. Výběrová komise vyhodnotila a jako nejvýhodnější doporučuje zastupitelstvu k výběru nabídku firmy Procházka borotínská s. r. o. za 832 616,21Kč /hřbitov Borotín/, 880 576,37Kč /hřbitov Kostelec/  a 29 709,22Kč kaplička sv. Antonína. Termín realizace projektu je do června 2019.

Návrh na usnesení č. 663: Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele firmu Procházka borotínská s. r. o.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 663 bylo schváleno.

 

Výše uvedená čísla, ve smyslu za co danou zakázku udělám a co tedy obec zaplatí, jsou zcela zavádějící. Někdo by snad mohl říci, že se jedná jen o neškodný překpep. Můj osobní pohled na věc je však jiný a domnívám se, že zde jde o dokonalou manipulaci s čísly tak, aby věci vypadaly lépe, než ve skutečnosti jsou. K jednotlivým částkám je totiž třeba přičíst DPH, které obec zaplatí a pokud se nepletu, tak ona obec je také již u nikoho neuplatní. Z toho tedy vyplývá, že částky budou o 21% vyšší a to ještě nebude vše, ale k tomu se dostaneme. Toto vše by však mělo být člověkem odpovědným, a tím zde byl starosta, předloženo a vysvětleno již v samotném počátku, kdy se o projektu začalo přemýšlet. Je však pravděpodobné, že pokud by částky a čísla byla předem sdělena, jak to vše bude, projekt by nebyl schválen a tak dochází na základě čísel a nesdělování informací k manipulaci. Nicméně pokud by na straně zastupitelů byl zájem informace mít a do problematiky proniknout, pak by informace měli a v problematice věci by se orientovali.

29.listopadu 2018 zápis  zastupitelstva: 2. zasedání - cituji:

4.5 Oprava sakrálních staveb

Staveniště byla předána, probíhají práce na zdích – oklepávání a příprava pro stavbu. Stavební práce začnou až na jaře 2019, termín dokončení červen 2019. Zastupitelé vzali postup prací na vědomí.

 

Některým věcem nejen nerozumím, ale ani je nechápu. Příkladem zde může být fakt, že v dané chvíli se nacházíme stále v listopadu a již má obec předána staveniště a to všechna a dokonce se na nich intenzivně pracuje, protože uvedeného se oklepávají omítky.  Jak může někdo něco stavět a být na něčím pozemku, když ještě nemá ani podepsanou smlouvu? V podstatě pokud by tam někdo ve skutečnosti opravdu byl, tak tam nemá co dělat a o tom snad nebudeme diskutovat, že tak by tomu mělo být. Nehledě na to, dnes je 6.2.2019 a byli jsme si s Radkou projít staveniště a nenašli jsme žádné oklepané zdi. Takže se zde opět nevím proč manipuluje s fakty a opět to vedení na obci prochází. Jak může mít někdo předáno nějaké staveniště, když smlouvy byly podepsány 28.12.2018?

27.prosince 2018 zápis  zastupitelstva: 3. zasedání - cituji:

3.8 Opravy sakrálních staveb
Zastupitelé projednali znění smluv na realizaci akcí oprav sakrálních staveb, které jsou podporovány Ministerstvem zemědělství ČR:
Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Kostelec, Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Borotín, Oprava kapličky sv. Antonína.
Návrh na usnesení č. 41: Zastupitelstvo schvaluje znění smluv s dodavatelem akcí firmou procházka borotínská s. r. o., se sídlem Borotín 189, 391 35 Borotín a pověřuje starostu jejich podpisem.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení č. 41 bylo schváleno.

 

Tak se dostáváme do chvíle, kdy nám starosta konečně předložil smlouvy k projednání s dodavatelskou firmou. Je už opravdu zarážející, že zastupitelé nereagují ani tím argumentem, že se na stavbách přece již pracuje, tak jsme přece již byli informováni. Otázkou je, z koho to ten úřad vlastně dělá větší hlupáky, zda ze zastupitelů a nebo z občanů. V každém případě celá záležitost sakrálních zdí jen ukazuje krok za krokem, jak tomu zde na úřadě opravdu je a to stále není vše, protože nyní se teprve dostaneme k tomu podstatnému, a to jsou čísla a fakta. Vyhodnotíme akci a dostaneme se k tomu, kolik nás to skutečně bude stát a jak „výhodná“ byla celá dotace. To, pro koho byla a je výhodná, nechám na vás. O tom ale až příště.

S Láskou nejen k sobě ale i tomuto místu Kája

11.2.2019

předchozí povídání ................Dotace.

následné povídání .................. Sakrální zdi - vyhodnocení

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019

Sakrální zeď - hřbitovní zeď Borotín venkovní pohled. Naproto nikde není ani známka po tom, že by kdekoliv bylo potřeba cokoliv dozdít. Omítky jsou v perfektním stavu. Špinavá zeď a praskliny jsou naprosto přirozenou součástí kamenných zdí, které jsou v podstatě bez železobetonových základů. Začněme oklepávat tyhle kamenné zdi a všechny se zákonitě musí narušit. Na stavbě se ještě dne 11.2.2019 nepracovalo a žádné omítky nejsou nikde oklepávány ani oklepány, jak nás informuje starosta. 

 

 

Hřbitovní zeď Kostelec ona jediná část, kde se vyskytují takzvané náletové dřeviny a na jejich odstranění je částka kolem 10 tisíc. Ani zde není potřeba cokoliv v daný čas na zdech provádět. Ani zde se na stavbě 11.2.2019 nic nedělo a přesto starosta nás všechny informuje, že na zdech se pracuje a oklepávají se omítky. Nepochybuji že tohle je jen záminkou pro fakturaci, tohle si ale musí již ověřit zastupitelé.

 

Zde opět Kostec-  pohled na vrchní stříšky a takto vypadají všechny a přesto se nám snaží rozpočet namluvit, že se musí podstatná část zcela vyměnit. Naše domy nejsou mnohdy v lepším stavu než jsou zdi, za které máme utratit miliony a přitom nemáme základní věci. 

Záměrně zde není žádná fotografie z vnitřní části hřbitova - nechtěli jsme zde prezentovat náhrobky - bohužel zde v Kostelci jsou téměř všechny náhrobky deset až patnáct centimetrů ode zdi a neumím si představit, jak se zde bude oklepávat omítka a dělat nová. Technicky to není možné. Je smutné, že zastpitelé, kteří mají hlídat a řídit, se neseznámí ani se zakázkou za miliony. Kde je tedy jejich skutečný zájem o vesnici, území a člověka.