Obecní byty.

V předešlých dvou článcích jsme se podívali na to, jak se využívají dotace v naší obci. V rámci možností byla předložena čísla a mnohá fakta, která vypovídají o tom, že podobné projekty a to i v případě, že jde o projekty s dotací, nejsou pro obec v daném chvíli rentabilní a obec by se neměla do podobných projektů pouštět. Zatěžuje to finanční stránku obce bez nějaké zpětné ekonomické hodnoty a dokonce v mnohých případech nejde ani o žádnou hodnotu přidanou.

Podívejme se tedy na oblast, kde obec hospodaří jen a výhradně se svými zdroji a zamysleme se pak nad tím, zda nejde v samé podstatě o stejnou situaci, kde výsledek je předem znám a přesto se z nějakých důvodů tyto projekty provádí.

Obec ze svých zdrojů plně investovala projekt:

Stavební úpravy objektu skladů vedoucí ke změně užívání na rodinný domek. Tímto vznikly tři nové byty.

cituji: 30. zasedání zastupitelstva - 15. února 2018

3.7 Přestavba č. p. 88 s vestavbou 3 bytových jednotek – výběr dodavatelů

Výběrové řízení administroval Ing. Pivokonský. Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky pracovala ve složení: Ing. Václav Pivokonský, Ing. Antonín Brož, Tomáš Pazourek, Petra Tejnorová a Jana Čermáková.

Bylo obesláno 6 firem, nabídku podala pouze firma Procházka borotínská s. r. o.

Komise posoudila úplnost nabídky a vyhodnotila ji jako nejvýhodnější. Nabídková cena je 4.393.754,- Kč bez DPH / 5. 316.442,70 s DPH.

Návrh na usnesení č. 552: Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 552 bylo schváleno

 

smlouva o dílo - uzavřená 26.3.2018  
cena celkem bez DPH 4 393 754
DPH 21% 922 688
Cena celkem včetně DPH 5 316 442
smlouva zde:  byty 88-smlouva o dílo.pdf 

 

V této smlouvě nebylo definováno, kdo bude provádět stavební dozor. Jedná se možná z pohledu některých o malé chyby. Bohužel starosta není majitelem „firmy“, a proto by měl nejen on, ale všichni volení zastupitelé dodržovat zákon, protože jednají a mají jednat ve prospěch obce a občanů. A o tom nelze vůbec diskutovat, že to tak má být. Uzavřené smlouvy si mohu dovolit porušit či obejít pokud jsem přímým majitelem firmy, ale pokud jsem v postavení voleného zastupitele, měl bych plně dbát, aby cokoliv, co je písemně dáno a schváleno, bylo bezezbytku splněno.

 

32. zasedání zastupitelstva - 3. května 2018

4.6 Přestavba č. p. 88

Zastupitelé projednali znění smlouvy na stavební dozor investora s Ing. A. Macháčkem.

Návrh na usnesení č. 608: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 608 bylo schváleno.

 

Na stavbě se plně pracuje a teprve 3. května podle dostupných informací, jak jsou k dispozici, došlo k projednání toho, kdo bude provádět stavební dozor.

 

34. zasedání zastupitelstva - 30. srpna 2018

3.7 Přestavba č. p. 88

Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem stavby. Předmětem dodatku je úprava ceny a prodloužení termínu dokončení stavby. Rada obce navrhuje formu pronájmu bytů tzv. obálkovou metodou, nájem časově omezen, minimální výše 70,- Kč/m2.

Návrh na usnesení č. 641: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 a pověřuje starostu jejím podpisem. Schvaluje navrhovaný způsob pronájmu nových bytů v č. p. 88.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 641 bylo

 

Zde se dovídáme velmi zajímavou skutečnost a to bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení. Vyznívá to způsobem, že se stavební firma rozhodla snížit z blíže nedefinovaných skutečností cenu za stavbu jako celek. Zároveň jsme zde schválili cenu za pronájem bytu 70Kč/m2.

 
dodatek ke smlouvě 30.8.2018  
cena celkem bez DPH 4 393 754
DPH 15% 654 322
Cena celkem včetně DPH 5 016 475
smlouva zde: byty 88-dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.pdf
až zde podle čísel lze rozpoznat že došlo ke změně ceny DPH které se snížilo z 21% na 15%. docela zásadní pochybení u uzavření smlouvy.
 

35. zasedání zastupitelstva – 4. října 2018

3.5 Přestavba č. p. 88

Akce se chýlí k závěru. Pro zájemce bude před vyhlášením záměru na pronájem uskutečněn den otevřených dveří. Garáž bude přestavěna na skladovací prostory pro nájemníky a kotelnu.

Návrh na usnesení č. 661: Zastupitelstvo schvaluje vybudování skladovacích proctor pro nájemníky a kotelny v garáži v č. p. 88.

Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 661 bylo schváleno.

 

Opět skutečnosti, které zůstavají bez bližšího vysvětlení a pravděpodobně tedy prošly i bez povšimnutí a potřebné diskuze ze strany zastupitelů. Bylo odsouhlaseno, že garáž bude přestavěna a to pravděpodobně zcela nad rámec původního záměru, jinak by se o věci přece nediskutovalo, ale chybí zde jakákoliv informace, kdo toto provede a kolik, že to bude stát. Dá se zde sice předpokládat, že dílo provede daná stavební firma, ale není uvedena žádná částka za tyto zcela jistě vícenáklady. Neobjevil se již ani žádný dodatek ke smlouvě a podobně. Kde jsou tedy věci proúčtovány a jak?

 

35. zasedání zastupitelstva – 4. října

7.9 Přestavba č. p. 88 v Borotíně
Stavba se chýlí k závěru. V rámci úpravy prostranství v okolí domu bude podle jižní strany budovy vybudován chodník ze zámkové dlažby v šíři 150 cm. Parkovací prostor bude upraven škrabankou.
Návrh na usnesení č. 19: Zastupitelstvo schvaluje postup prací na výše uvedené stavbě.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení č. 19 bylo schváleno.

A opět věci, kterým nelze porozumět. Proč se schvaluje nějaký postup prací a proč se schvaluje chodník. Je opět pravděpodobné, že toto nebylo součástí rozpočtu a celkové ceny. V opačném případě by se toto přece nemuselo schvalovat a pokud tomu tak skutečně je, pak zde máme stejnou otázku. Kdo dílo bude realizovat, z jakých finančních prostředků a kolik to bude stát.

 2. zasedání Zastupitelstva - 29. listopadu 2018

4.3 Přestavba č. p. 88

Stavba těsně před dokončením, jsou připravovány podklady pro kolaudaci. V rámci některé z předvánočních obecních akcí proběhne den otevřených dveří. Způsob pronájmu byl určen předchozím zastupitelstvem (obálková metoda, min. 70,- Kč/m2, pronájem na dobu určitou).

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na stavbě a podání žádosti o navýšení příkonu elektrické energie k budově, které je nutné z důvodu změny druhu vytápění objektu ze spalování biomasy na elektrický kotel.

Stejné jako v mnoha jiných bodech - stále jen schalujeme nějaké změny nad rámec a vše jsou tedy vícepráce, které se musí někde v díle jako celku projevit. Bohužel není zde jediná zmínka o tom, kolik že vlastně tyto změny stojí obecní kasu a tedy nás občany.

Toliko zápisy ze zastupitelstev a pokud by tuto stavbu sledoval kdokoliv ze zastupitelů od počátku se zájmem, pravděpodobně by se na mnohé věci nejen ptal, ale nezvedl by ruku pro odsouhlašení mnohých bodů pro nedostatek informací. 

Podívejme se na jinou velmi zajímavou informaci:

vystavené faktury - stavební firmou podle data:
vystaveno bez DPH DPH celkem s DPH
31.3.2018 470 273 70 541 540 814
30.4.2018 513 8471 77 076 590 717
31.5.2018 614 030 92 104 706 135
30.6.2018 387 453 58 118 445 571
31.7.2018 534 361 80 154 614 516
31.8.2018 590 249 88 537 678 786
30.9.2018 543 538 81 530 625 069
31.10.2018 399 635 59 845 459 580
30.11.2018 308 769 46 769 355 084
cena celkem 4 362 149 654 320 5 016 272

 

Ze zápisu o předání a převzetí díla vyplývá:

Dílo bylo provedeno ve dnech 27.3.2018 až 28.12.2018

Zápis dohledáte v dodatku smlouvy až úplně dole zde: byty 88-dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.pdf

Závažná pochybení:

Smlouva o dílo vystavena 26.3.2018 hovoří zcela jasně, kdy se může a bude fakturovat. Podle smlouvy měla a mohla být první faktura až po měsíci.

První faktůra vystavená 31.3.2018 – pouhé čtyři dny po uzavření smlouvy - jedná se o porušení – k čemu pak ty smlouvy máme.

Stavba jako dílo byla převzata od stavební firmy 28.12.2018, o tom jednoznačně a nezpochybnitelně vypovídá zápis. Jak je tedy možné, že poslední fakturace do smluvní ceny za dílo byla provedena a převzata již 30.11.2018. To je o celý měsíc dříve než byla zakázka převzata a zkontrolováno dílo jako takové.

Už jsem se o tom zmínil. Starosta není majitelem firmy, „obce“ je pouze voleným správcem a hospodářem a ne že by měl, ale musí se podle toho chovat. K čemu pak jakékoliv smlouvy, když jsou jen na oko a nikdo nekontroluje jejich dodržování? Jak zde funguje finanční a kontrolní výbor? Je zde jen u této zakázky, která byla plně hrazena z kasy obce, celá řada jiných závažných a nezodpovězených otázek.

I tahle zakázka pak jako celek jen ukazuje na zcela prokazatelnou a jasnou nehospodárnost s financemi obce.

Podívejme se však na ekonomickou návratnost celé investice.

Protože nejde přesně určit cenu díla, která však bude pravděpodobně vyšší než 6 mil. korun, budeme vycházet z tohoto čísla.

Máme tři byty – podle projektu každý o rozloze cca 60m2.

Cena pronájmu za m2 plochy je stanovena na 70Kč.

Nájem jednoho bytu je tedy 4 200 měsíčně – ročně pak 50 400Kč.

U třech bytů to je měsíčně 12 600 a ročně získáme 151 200 Kč.

Z toho vyplývá, že pokud bude stále objekt plně obsazen, bude trvat 40 let než se navrátí jen vložené investice. Kde je cena budovy jako takové, kde je cena pozemku a kde jsou náklady za čtyřicet let ve smyslu oprav a údržby?

Z toho snad bez velkých počtů a propočtů vychází, že investice byla zbytečná a mělo se celému záměru věnovat více pozornosti. Za vložené investice jsme nezískali nic, co by tvořilo a generovalo nějaký zisk a dokonce tato stavba, stejně jako sakrální zdi, nepřináší ani žádnou jinou přidanou hodnotu.

Závěr – zcela zbytečná investice hrazená plně z obecního rozpočtu. Za tuhle investici se mohla opravit většina cest anebo konečně zbudovat alespoň jednu novou cestu tam, kde nejsou. Za tuhle investici na tomto místě také mohla stát nová požární zbrojnice. Toto je opět jen výsledkem dlouhodobého neplánování a lhostejného přístupu našich volených zastupitelů.

Nájem 4 200Kč, k tomu nějaké poplatky za služby a inkaso a dostaneme se na 6 000Kč. V ceně máme luxusní výhled na hřbitov. Osobně si myslím, že s těmito byty ještě bude problém, ale to ukáže až čas.

Na úplný závěr ještě jeden můj osobní pohled. Obec jako taková nepotřebovala a nepotřebuje další a další obecní byty. Obec by se měla starat o úplně jiné věci. Již se současnými byty, které obec vlastní, jsou problémy a obec by měla byty, které vlastní pokud o ně má někdo zájem prodat, protože jednoho dne a ten zase není již tak daleko, bude muset vydat miliony na jejich opravu.

O bytovém fondu obce by se zde dalo psát dlouho, nebylo to však předmětem tohoto článku. Ten měl jen stejně jako u sakrálních zdí poukázat na nehospodárnost nakládání s penězi obce a má přispět k vašemu zamyšlení a obeznámení se se situací na obecním úřadě. Je na vás, jak dalece to vše dojde.

S Láskou a v Lásce Kája

14.2.2019

Opravdu byla tato investice v řádu milionů hrazená plně z rozpočtu obce v dané chvíli důležitá. Jak chce vedení obce vysvětlit tuto zcela zbytečnou investici těm, kteří čekají na cestu před vlastními domy více jak deset let. Osobně nechápu co skutečně vedlo vedení obce a zastupitele k této investici. Tohle nelze chápat jako rozvoj obce. Tato investice je z ekonomického hlediska nenávratná. Nejsem prorok, ale s těmito byty ještě bude problém!!!!

předchozí povídání ...............Sakrální zdi - vyhodnocení

následné povídání .................Škola - hřiště - fitnes.

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019