Informace.

Slíbila jsem především sama sobě, že zde uvedu náměty k zamyšlení pro změny v naší obci. Sama pro sebe jsem si vytvořila seznam témat a hledala odkud začít, aby to bylo pro příchozí čtenáře srozumitelné. Každé téma se dá dlouze rozepsat, a přesto nakonec všechna budou vzájemně provázaná a spojená a to především místem jako takovým. Přesto bude mezi nimi ještě jedno pojítko a to jsou „informace“.  Mám na mysli informace o obci a všem, co s ní souvisí.

Žijeme v době, v jaké žijeme, a nejen lidé jako jednotlivci, ale stejně obec se v mnohém musí přizpůsobit a reagovat na změny a vývoj. Konkrétně mám na mysli, že dnes je naprosto běžné, že lidé hledají informace a orientují se v dění prostřednictvím internetu. Dříve se informace vyhlašovaly především obecním rozhlasem nebo se vyvěsily v písemné podobě na informační desku, ale především lidé mezi sebou komunikovali, mluvili o věcech ve frontě v obchodě, bavili se při setkání na ulici, sousedé dali řeč u plotu, atd. A dnes? Při procházce po vsi jen zřídka potkáte živáčka, natož aby se dal s někým do hovoru. Lidé se uzavřeli, starají se hlavně každý sám o sebe, nekoukají napravo ani nalevo. Pokud chtějí nějaké informace, hledají je na internetu. Informace o obci a jejím dění pak mohou nalézt na www stránkách obce nebo na facebooku obce. Ten já osobně nevyužívám a myslím, že na něm nehledá informace ani většina starších lidí. Zbývají pak tedy stránky městyse Borotín. Tam ale najdete z mého pohledu jen strohé informace, které jsou buď povinné z pohledu předpisů, nebo jsou to základní údaje o obci, které jsou spíš pro turisty, protože uvádějí údaje o poloze, historii, službách, úřadu apod., a pak aktuální pozvánky na sportovní či kulturní akce. Zcela zde chybí i jen základní informace o infrastruktuře (vodovod, kanalizace, komunikace), jejím stavu, pravidelné údržbě, nákladech a rozvoji, včetně předpokládaného výhledu. Nikde nenajdete zmínku o hospodaření obce v lese – stav, těžba, nabídka štěpky či dřeva občanům včetně ceny, výsledky hospodaření jako jsou náklady a zisky za prodej dřeva. Naše obec je v mnoha směrech výjimečná, má možnosti, ale nezveřejňuje informace o tom, jak a zda vůbec je využívá.

Pokud obec má tzv. hospodářskou činnost, která pro ni zajišťuje některé služby, měla by také informace o tom zveřejnit. Vždyť i to je chloubou obce, proč tedy neukázat v číslech, co vše zajišťuje, co jí to stojí a co to přináší lidem? Samozřejmě je k tomu zapotřebí trocha času, ale nakonec jde jen o zveřejnění informací a čísel, které stejně obec má, nebo by měla mít.

 

Je sice pěkné, že potom v článcích o obci čteme slova jako:

Jsou tu k vidění nově opravené domy venkovské zástavby a opravené kapličky, které dokreslují malebný ráz naší krajiny. … Zaměstnáme místní občany a mnohdy i vyděláme pro obec peníze. Staráme se o vodovod, kanalizaci i ČOV, provádíme svoz komunálního odpadu, drobnou nákladní dopravu, mulčujeme krajnice silnic, štěpkujeme dřevní odpad, ošetřujeme zeleň a zajišťujeme vlastními silami vše, co je pro chod obce nezbytné… Zainvestovali jsme do pozemků, snažíme se nemít drahé stavební pozemky. Chceme výrazně rozšířit obec. Jen tak tu udržíme mladé lidi a nové sem snad přivedeme. Dbáme však, aby nová výstavba nenarušila architektonický ráz obce a splňovala estetické požadavky….

(zdroj:https://www.sedlec-prcice.cz/assets/File.ashx?id_org=14682&id_dokumenty=2525

Jsou to ale v mnohém pouze slova, která hezky zní a v neznalém čtenáři mohou vzbudit idylické představy o naší obci. Když pak přijede na návštěvu, vysněný obraz se od skutečnosti bude v mnohém lišit.

V dnešní době tedy nejen veřejný rozhlas a úřední deska, ale právě internet má být zdrojem informací pro občany. Informace jsou základem pro to, aby si člověk mohl o čemkoli udělat představu. Zdrojem informací o obci by tedy v dnešní době měly být její internetové stránky. Nenapadá mne jiný způsob, jak snadno a přehledně se prezentovat a sdělovat občanům důležité údaje. Troufám si říci, že zdroj informací zde u nás zcela chybí. Informace, a to zcela základní, o fungování obce, vedení úřadu a hospodaření, nemají ani samotní zastupitelé. Nemají je sami kde nalézt, odkud je vyčíst, a nikdo jim je sám od sebe nesdělí. Mnozí z nich pak po celou dobu svého setrvání ve volené funkci ani základní přehled nezískají, opět nemají z čeho. Podle mne to je zcela základní nedostatek pro jakékoli další rozhodování o směřování rozvoje obce.

Sama ze své zkušenosti mohu uvést, že ani jako místostarostka jsem o mnohých věcech netušila, jak u nás fungují. Pokud jsem o něčem chtěla získat alespoň jakýsi obrázek, byla jsem odkázána pouze na dotazy směrem ke starostovi a na jeho odpovědi. Ani tehdy jsem neměla přístup k podkladům, ze kterých by si mohla sama věci hlouběji vyhodnotit a posoudit. Často jsem měla dokonce dojem, že není žádoucí, aby nějaké údaje a čísla kdokoli mimo úřad věděl. Občanům se tak podá informace prostřednictvím zápisu ze schůze, kde v jednotlivých usneseních mají přece přehled o všem, co zastupitelé řeší a odhlasovali. Na vývěsce se pak pravidelně objevuje vyhodnocení rozboru vody z obecního řadu.

Informace o tom, jak obec hospodaří s jí svěřeným majetkem nebo výsledky hospodaření s vodou či lesy se ale již nikde nedozvíte. Nedozví se je ani zastupitelé, kteří pak rozhodnutí o tom, do čeho se bude či nebude investovat, co se podpoří a co se odloží na jindy. Ani zastupitelé nemají společně představu o hospodaření obce. Mimo návrhu rozpočtu, rozpočtových opatření nebo podobných pro mnohé nic neříkajících souborů čísel, netuší ani jak na tom sama obec v té či oné chvíli je z hlediska financí. Do jak náročných akcí se může vůbec odvážit jít, jaké to bude znamenat úvěrové zatížení a jak dlouhodobě to obec zatíží do budoucích let.

Je velmi smutné, že v naší obci dlouhodobě nemají občané zájem aktivně se účastnit veřejného dění, na schůze zastupitelstva se povětšinou nedostavuje nikdo z řad veřejnosti mimo zaměstnanců úřadu. Lidé se tak dlouhodobě spokojili se zápisy na internetu a zřejmě jim to stačí. Ze zápisu není ale vůbec seznatelné, jak ve skutečnosti probíhala diskuze k jednotlivým bodům a o čem všem se hovořilo a diskutovalo. Zápis je zkráceným záznamem výsledku jednání o jednotlivých bodech a nevystihuje mnohdy skutečnou podstatu daného tématu.

Informace tedy vnímám jako hlavní bod pro to, aby si každý mohl učinit obrázek o tom, jak na tom obec je. A nestačí mít pouze aktuální informace ve zkrácené podobě ve formě zápisů ze schůzí bez další vazby na jiné dohledatelné údaje a data. Zápisy ze schůzí zastupitelstva dlouhodobě ze stránek obce zmizí, když je splněna zákonná doba pro jejich zveřejnění. Nicméně musím podotknout, že toto se od podzimu 2018 změnilo a nyní lze dohledat stále na stránkách obce všechny zápisy od té doby.

Informace musí být přístupné dlouhodobě, aby si každý, koho věci zajímají a chce být skutečně v obraze, mohl skládat jednotlivé údaje jako puzzle.

Nabídnout více informací občanům i ostatním lidem, které se o dané místo zajímají, je podle mne tedy naprostým základem. Nestojí to téměř nic, jen onu trochu času.

S Láskou k Borotínu Radka

29.1.2019

předchozí povídání ................Borotín k zamyšlení potřetí

následné povídání .................. Vize

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019